Признавање квалификација

Working in Europe | Recognition of diplomas | Bosnia and Herzegovina

Priznavanje kvalifikacija

Признавање иностраног високошколског документа је процес којим носилац документа успоставља право на континуирано образовање или запослење. Центар за информисање и признавање квалификација у високом образовању – ЦИП је јединствено административно тијело које је одговорно за процес признавања квалификација за територију цијеле Босне и Херцеговине.

ЦИП сарађује са сљедећим надлежним институцијама Босне и Херцеговине: Министарством цивилних послова БиХ, Министарством просвјете и културе Републике Српске, Федералним министарством просвјете и науке, кантоналним министарствима образовања, Одјелом за образовање у Влади Брчко Дистрикта БиХ, Агенцијом за развој високог образовања и осигурања квалитета, Комисијом за информирање и признавање Републике Српске и високошколске установе у Босни и Херцеговини.

Према Оквирном закону о високом образовању у Босни и Херцеговини, ЦИП је задужен за:

  • информисање и признавање у области високог образовања;

  • координирање и међународну размјену академског особља, студената и програма у области високог образовања;

  • представљање Босне и Херцеговине у међународним пројектима у области високог образовања из своје надлежности;

  •  путем међународне мреже центара за информације (мреже ENIC/NARIC), пружање информација високошколским установама у БиХ у вези са страним високошколским установама и програмима, као основ за признавање степена и диплома за даљње школовање на високошколским установама у БиХ и представља Босну и Херцеговину у тим мрежама;

  • даје обавјештење и мишљење о страним степенима и дипломама у Босни и Херцеговини у сврху настављања школовања на високошколским установама у БиХ;

  •  даје савјете и информације о питањима из свог дјелокруга странама са законитим интересом;

  • у складу са Лисабонском конвенцијом и њеним пратећим документима, доноси препоруке министарству Републике Српске, кантоналним министарствима и Брчко Дистрикту БиХ о признавању диплома стечених ван 17 БиХ с циљем запослења, наставка образовања и остваривања других права која проистичу из стечене квалификације.