Priznavanje kvalifikacija

Working in Europe | Recognition of diplomas | Bosnia and Herzegovina

Priznavanje inostranog visokoškolskog dokumenta je proces kojim nosilac dokumenta uspostavlja pravo na kontinuirano obrazovanje ili zaposlenje. Centar za informisanje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju – CIP je jedinstveno administrativno tijelo koje je odgovorno za proces priznavanja kvalifikacija za teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

CIP sarađuje sa sljedećim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom prosvjete i nauke, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, Odjelom za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Komisijom za informiranje i priznavanje Republike Srpske i visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP je zadužen za:

  • informisanje i priznavanje u oblasti visokog obrazovanja; 

  • koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u oblasti visokog obrazovanja;

  • predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u oblasti visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

  • putem međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC), pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u BiH u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima, kao osnov za priznavanje stepena i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u BiH i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama; 

  • daje obavještenje i mišljenje o stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavljanja školovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH;

  • daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom; 

  • u skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van 17 BiH s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.