Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeRecognition of diplomasBosnia and Herzegovina

Priznavanje kvalifikacija

Description

Priznavanje inostranog visokoškolskog dokumenta je proces kojim nosilac dokumenta uspostavlja pravo na kontinuirano obrazovanje ili zaposlenje. Centar za informisanje i priznavanje kvalifikacija u visokom obrazovanju – CIP je jedinstveno administrativno tijelo koje je odgovorno za proces priznavanja kvalifikacija za teritoriju cijele Bosne i Hercegovine.

CIP sarađuje sa sljedećim nadležnim institucijama Bosne i Hercegovine: Ministarstvom civilnih poslova BiH, Ministarstvom prosvjete i kulture Republike Srpske, Federalnim ministarstvom prosvjete i nauke, kantonalnim ministarstvima obrazovanja, Odjelom za obrazovanje u Vladi Brčko Distrikta BiH, Agencijom za razvoj visokog obrazovanja i osiguranja kvaliteta, Komisijom za informiranje i priznavanje Republike Srpske i visokoškolske ustanove u Bosni i Hercegovini.

Prema Okvirnom zakonu o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, CIP je zadužen za:

  • informisanje i priznavanje u oblasti visokog obrazovanja; 

  • koordiniranje i međunarodnu razmjenu akademskog osoblja, studenata i programa u oblasti visokog obrazovanja;

  • predstavljanje Bosne i Hercegovine u međunarodnim projektima u oblasti visokog obrazovanja iz svoje nadležnosti;

  • putem međunarodne mreže centara za informacije (mreže ENIC/NARIC), pružanje informacija visokoškolskim ustanovama u BiH u vezi sa stranim visokoškolskim ustanovama i programima, kao osnov za priznavanje stepena i diploma za daljnje školovanje na visokoškolskim ustanovama u BiH i predstavlja Bosnu i Hercegovinu u tim mrežama; 

  • daje obavještenje i mišljenje o stranim stepenima i diplomama u Bosni i Hercegovini u svrhu nastavljanja školovanja na visokoškolskim ustanovama u BiH;

  • daje savjete i informacije o pitanjima iz svog djelokruga stranama sa zakonitim interesom; 

  • u skladu sa Lisabonskom konvencijom i njenim pratećim dokumentima, donosi preporuke ministarstvu Republike Srpske, kantonalnim ministarstvima i Brčko Distriktu BiH o priznavanju diploma stečenih van 17 BiH s ciljem zaposlenja, nastavka obrazovanja i ostvarivanja drugih prava koja proističu iz stečene kvalifikacije.