Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Living in EuropeDay care, schooling & family related issuesBosnia and Herzegovina

Briga o djeci/obrazovanje/aktivnosti

Description

Obrazovni sistem u Bosni i Hercegovini sastoji se od:

  • Predškolsko obrazovanje
  • Osnovno obrazovanje
  • Srednje obrazovanje
  • Visoko obrazovanje

 

Predškolsko obrazovanje je sastavni dio obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. To je prvi, poseban i specifičan nivo obrazovnog sistema koji se bavi predškolskim obrazovanjem dječijeg uzrasta. Predškolsko obrazovanje treba shvatiti u širem terminu koji je definisan pojmovima: njegovanje, obrazovanje, briga i dobrobit.

Javni vrtići u Banjoj Luci

Javni vrtići u Sarajevu

 

Osnovno obrazovanje u BiH traje devet godina. Osnovno obrazovanje je obavezno i besplatno u javnim institucijama za djecu uzrasta od 6 do 15 godina. Paralelno sa sticanjem osnovnog obrazovanja, umjetničko obrazovanje (muzika, balet itd.) se može pohađati  pod uslovima i na način propisan od strane zakona.

Osnovne škole u Republici Srpskoj

Osnovne škole u Sarajevu

 

Srednje obrazovanje je sastavni dio obrazovnog sistema u Bosni i Hercegovini. U srednjoj školi postoje sljedeće vrste škola:

Gimnazije sa četvorogodišnjim kurikulumom; po završetku studija mogu ući u visoko obrazovanje.

Stručne škole (tehničke, industrijske, trgovačke i druge, prema definiciji nastavnog plana i programa) sa nastavnim programima od tri do četiri godine; Pristup visokom obrazovanju je osiguran svim učenicima koji su završili četvorogodišnju srednju školu, bez obzira na njihovu starost.

Srednje škole u Republici Srpskoj

Srednje škole u Sarajevu

 

Visoko obrazovanje se realizuje kroz univerzitetske i stručne studijske programe i organizovano je u tri ciklusa:

Prvi ciklus vodi do akademskih naziva završenih dodiplomskih studija (stepen Bachelor) ili ekvivalenta, stečenog nakon najmanje tri ili najviše četiri godine studija nakon završetka sticanja srednje škole, koja je vrijedna najmanje 180, ili 240 bodova, Evropski sistem prenosa kredita

Drugi ciklus vodi do akademskog naziva magistra ili ekvivalenta, stečenog nakon završenih dodiplomskih studija i traje jednu ili dvije godine i ocjenjuje se sa 60 ili 120 ECTS bodova na način da zbir prvog ciklusa iznosi 300 ECTS bodova , i

Treći ciklus vodi do akademskog zvanja doktora, odnosno ekvivalenta, traje tri godine, koji se vrednuju sa 180 ECTS.

Završetkom stepena prvog ciklusa steče se pravo na određenu akademsku titulu ili profesionalnu titulu u određenoj oblasti. Po završetku stepena drugog ciklusa postoji akademski naziv i naziv Master ili ekvivalentan tom području. Po završetku stepena trećeg ciklusa postoji akademsko zvanje i naučni stepen doktora nauka za područje.

 

Univerzitet u Banja Luci

Univerzitet u Sarajevu

Univezitet u Istočnom Sarajevu

Univerzitet Džemal Bijedić u Mostaru

 

Popis svih sveučilišta u Bosni i Hercegovini u BiH 2017/18.