Uslovi odlaska

Leaving Europe | Departure conditions/formalities | Bosnia and Herzegovina

Ako putujete preko jedne od 52 granične tačke u Bosni i Hercegovini (40 putničkih / 4 vazdušne / 8 željezničkih graničnih tačaka), trebali biste biti svjesni sljedećih prava i dužnosti koje imate kao fizička lica na prelazu državne granice.

Stranac može prelaziti državnu granicu Bosne i Hercegovine sa važećom putnom ispravom samo na graničnim prelazima otvorenim za međunarodni saobraćaj i tokom radnog vremena određenog graničnog prelaza. Stranac koji je državljanin susjedne države može preći državnu granicu Bosne i Hercegovine i na graničnim prelazima određenim za promet između Bosne i Hercegovine i susjednih zemalja, osim ako sporazum između Bosne i Hercegovine i susjedne zemlje nije drugačije naznačen. (Član 15. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu).

Putna isprava koja je neophodna za stranca da uđe u Bosnu i Hercegovinu je važeći pasoš ili drugi dokument za putnu ispravu izdat od nadležnog inostranog organa koji je Bosna i Hercegovina priznala i važeću ličnu kartu ili drugi identifikacioni dokument sa fotografijom koja se može koristiti za prelazak granicu i koja je priznata međunarodnim ugovorom kojem je jedna strana u Bosni i Hercegovini, kao i putnu ispravu izdatu strancu u Bosni i Hercegovini u skladu sa Zakonom o kretanju i boravku stranaca i azilu. (Član 5. Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu).

Stranac može ući u Bosnu i Hercegovinu sa važećom putnom ispravom sa upisanim vizom ili boravišnom dozvolom, osim ako Zakon o kretanju i boravku stranaca i azilu ili međunarodni sporazum ne propisuje drugačije. Strani državljani iz člana 2. Odluke o vizama i članu 4. Odluke o vizama oslobođeni su od vize za ulazak u Bosnu i Hercegovinu.

Građani sledećih zemalja mogu ući u Bosnu i Hercegovinu do 90 dana u trajanju od šest mjeseci od dana prvog ulaska, osim ako ne posjeduju pasoš ili važeću ličnu kartu koja dokazuje identitet i državljanstvo:

1) Države članice Evropske unije,

2) države potpisnice Šengenskog sporazuma i

3) Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Vatikan i Švajcarska. (Član 16. Odluke o vizama).

 

Više informacija potražite na sajtu Granične policije.

 

Lični prtljag

Stavke "ličnih prtljaga" koji pripadaju putnicima  koji dolaze iz inostranstva oslobođeni su uvoznih dažbina ako nisu podložni bilo kakvim ograničenjima ili zabranama pod uslovom da ti uvozi nisu komercijalni.

"Lični prtljag" označava sve nekomercijalne predmete za ličnu upotrebu putnika ili njegovog domaćinstva, uključujući predmete koje koristi tokom putovanja, pod uslovom da postoje dokazi da je prilikom odlaska registrovan kao prateći prtljag  koji je prenesen  iz dolazeće zemlje u Bosnu i Hercegovinu.

Tarifne preferencije sa dole navedenim količinskim ograničenjima po putniku i po danu primjenjuju se na:

  • nekomercijalna roba, uključujući poklone i suvenire iz ličnog prtljaga putnika, sa carinskom vrijednošću ne više od 200 KM,

  • duvanske proizvode:

           200 cigareta ili

           100 cigarilosa ili

           250 g duvana,

  • alkoholno piće:

            2 litra vina,

            1 litar alkohola ili alkoholnih pića sa više od 22% alkohola (od 2 litra jakog vina, šampanjca ili bilo kog drugog napitka);

  • parfemi i toaletna voda:

          60  ml parfema,

          250 ml toaletne vode.