Радне дозволе

Working in Europe | Work permit | Bosnia and Herzegovina

 

Када странац жели да уђе у Босну и Херцеговину са намјером да ради или обавља друге профитабилне активности, он може ући само ако поседује важећу радну дозволу.

Издавање радне дозволе

Радна дозвола се може издати странцу на захтев правног или физичког лица које намерава да га ангажује (послодавац). У зависности од места пребивалишта, односно седишта послодавца, радну дозволу издаје орган надлежан за запошљавање странаца на нивоу ентитета или Брчко Дистрикта. Радну дозволу издаје орган надлежан за запошљавање странаца на основу одређене квоте која се не рачуна у квоту. Радна дозвола се издаје за одређена радна мјеста и / или одређене врсте радне дјелатности и са максималним роком важења који не прелази једну (1) годину.

Поред општих услова утврђених законом, странац мора испунити посебан захтјев за издавање радне дозволе од стране Завода за запошљавање Републике Српске (у Републици Српској) или кантоналних служби за запошљавање или Федералног института за запошљавање (у Федерацији Босна и Херцеговина).

Странци са пребивалиштем у БиХ, странци са одобреном међународном заштитом у Босни и Херцеговини и странци са одобреном привременом заштитом имају право радити у Републици Српској без обавезе да добију дозволу за рад.

Више информација о дозволама за рад страним држављанима у Федерацији Босне и Херцеговине

Више информација о радним дозволама страним држављанима у Републици Српској

Радно време / прекорачење / одмор

Радна недеља има 40 радних сати. Општи колективни уговор потписан између послодавца и запосленог може укључити и смањење броја радних сати које не могу бити ниже од 36 сати недељно. У случају наглог повећања обима посла и у другим случајевима који намећу потребу за завршетком непланираног рада у одређеном року, запосленик може радити прековремено, не више од четири сата дневно, а највише 10 сати недељно.

За сваку календарску годину запослени има право на најмање 20 радних дана годишњег одмора за период који се одређује општим актом или уговором о раду.

Врсте запошљавања

Уговор о раду може се закључити за рад са пола радног времена, на одређено или на неодређено вријеме. У одређеном временском периоду може се потписати уговор о раду за специфичне околности као што су сезонски послови, специфични пројекти итд. Уговор за одређени временски период може трајати највише двије године. Запослени има право на социјално осигурање и на сва права која произилазе из уговора о раду сразмерно времену проведеном на послу.

Послодавац може потписати уговор са особом за привремени и периодични рад везан за његову делатност. Лице са којим је склопљен овај уговор има право на пензијско, инвалидско и здравствено осигурање. Запослени такође може закључити посебан уговор о пружању услуга за обављање послова изван линије пословања његовог послодавца, а у циљу самосталног извршења одређеног физичког рада или интелектуалног рада.