Skip to main content
Bosnia and Herzegovina
Working in EuropeTaxation/salariesBosnia and Herzegovina

Porezi

Description

Bosna i Hercegovina (BiH) sastoji se od dviju teritorijalnih i administrativnih jedinica - RS i Federacije BiH - te jednog okruga Brčko Distrikta (BD).

Osnovne porezne kategorije su:

  • Porez na dodanu vrijednost
  • Porez na dobit poduzeća
  • Porez na dohodak
  • Porez na imovinu
  • doprinosi za socijalno osiguranje koje plaćaju poslodavci i zaposlenici

Trošarine, posebna vrsta poreza na promet plaćena za neke proizvode kao što su naftni proizvodi, proizvodi od duhana, bezalkoholna pića, alkoholna pića, pivo, vino i kava.

Svaka entiteta ima svoje zakonodavstvo o porezu na dohodak. Generalno, u oba entiteta, status poreza na osobni dohodak osobe (PIT) određuje se prebivalištem za potrebe PIT-a, i izvor prihoda koji pojedinac ostvaruje. Porezna stopa u FBiH i RS iznosi 10 posto.

Poslovni putnici koji borave manje od 183 dana godišnje u FBiH ili RS oporezuju se na prihode ostvarene u FBiH ili RS. Ako živite i radite u Bosni i Hercegovini više od 183 dana godišnje, smatrat ćete se rezidentom za porezne svrhe i plaćate porez na dohodak prema zakonima BiH.

Opterećuje se većina dobara i usluga. Porezni obveznici su dužni naplatiti PDV na isporuku dobara i usluga. PDV mora biti izračunat ako se roba i usluga koriste u ne-poslovne svrhe. Standardna stopa PDV je 17%, a PDV se primjenjuje jednako u cijeloj zemlјi Bosne i Hercegovine. U Bosni i Hercegovini nema smanjene stope PDV-a. Oslobođenje su sve fizičke ili pravne osobe registrirane ili se moraju registrirati za PDV. Razne robe su usluge bez PDV-a, uklјučujući medicinsku njegu, usluge knjiženja, financijske usluge, obrazovanje i razne prigode.

Uprava za neizravno oporezivanje BiH